Christelle-Vox Cecchinel

Christelle-Vox Cecchinel

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 43
જન્મદિવસ: 23 માર્ચ

મારા વિષે:

I try to learn Finnish in order to establish contacts with Finnish Metalheads \m/

j'essaye d'apprendre le finnois dans le but de créer des contacts avec des Metalheads finlandais \m/

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: