Christine karma Laviet

Christine karma Laviet

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 18
જન્મદિવસ: 20 ફેબ્રુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: