Frederikke Nørgaard

Frederikke Nørgaard

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 21
જન્મદિવસ: 28 જાન્યુઆરી

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: