Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 30
જન્મદિવસ: 20 ડિસેંબર

મારા વિષે:

I am Jardeson and i live in Brazil , i love learn new language , and i need that you help me!!!

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: