Jarosław  Czerniecki

Jarosław Czerniecki

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 52
જન્મદિવસ: 22 ઓક્ટોબેર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • પોલિશ | મૂળ

હું શીખુ છુ: