Kęstutis Paškevičius

Kęstutis Paškevičius

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 27
જન્મદિવસ: 30 સેપ્ટેંબર

મારા વિષે:

Hello. I'm 21 years old guy, who would like to learn finnish language and speak in english more productively. ;) By the way. Would like to meet new people in Finland. Would be great ;]

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • લિથુઍનિયન | મૂળ
  • અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ) | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ: