Kiệt Triệu Tuấn

Kiệt Triệu Tuấn

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 21
જન્મદિવસ: 13 ડિસેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ:

  • કોરિયન | શરૂઆત
  • અરબિક (સંયુક્ત આરબ અમીરાત)
  • ફિંનિશ