Laura Sofia Rendeková

Laura Sofia Rendeková

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 17
જન્મદિવસ: 10 ડિસેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • સ્લોવાક | મૂળ

હું શીખુ છુ: