michael alexander hamoui

michael alexander hamoui

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 34
જન્મદિવસ: 22 ઓગસ્ટ

મારા વિષે:

micheal alexander Hamoui

Vaticano a Santa Sede

Speciale come l'interprete e Papa Francesco, portavoce della Chiesa cattolica, il Vaticano · Roma, Italia

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • હિબ્ર્યૂ | મૂળ
  • રશિયન | મૂળ
  • ડચ (નેધરલેન્ડ) | ઉચ્ચ સ્તર

હું શીખુ છુ: