Mirella Rosefjäll Kärki

Mirella Rosefjäll Kärki

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 22

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: