Nadia Almira Sagitta

Nadia Almira Sagitta

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 25
જન્મદિવસ: 10 ડિસેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: