Napassawan Neampradit

Napassawan Neampradit

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 26
જન્મદિવસ: 5 એપ્રિલ

મારા વિષે:

Hi! I am a tiny girl from Thailand, I love to learn languages! Let's chat : )

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • થાઈ | મૂળ
  • અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા) | મધ્યમ સ્તર
  • ચાઇનીસ (ચીન) | મધ્યમ સ્તર

હું શીખુ છુ: