Nhật Hà Nguyễn Thị

Nhật Hà Nguyễn Thị

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 22
જન્મદિવસ: 29 ડિસેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • વિયેટ્નામીસ | મૂળ

હું શીખુ છુ: