Nicoleta-Paula Tinjala

Nicoleta-Paula Tinjala

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 24
જન્મદિવસ: 29 જૂન

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: