Oscar Javier Garay Ayala

Oscar Javier Garay Ayala

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 49
જન્મદિવસ: 14 જાન્યુઆરી

મારા વિષે:

Me gusta leer, aprender nuevas lenguas,apasionado a las tecnologias y a la gimnasia deportiva

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: