Stavros KALIMITRIDIS

Stavros KALIMITRIDIS

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 51
જન્મદિવસ: 14 સેપ્ટેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: