હોકાયંત્ર ની નિશાની

સ્પૅનિશમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

norteઉત્તર
noresteઉત્તર- પૂર્વીય
esteપૂર્વ
sudesteદક્ષિણ- પૂર્વીય
surદક્ષિણ
sudoesteદક્ષિણ - પશ્ચિમ
oesteપશ્ચિમ
noroesteઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

mapaનકશો
brújulaહોકાયંત્ર
consultar la brújulaહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.