નંબર

સ્પૅનિશમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

ceroશૂન્ય
una (una)ઍક
dosબે
tresત્રણ
cuatroચાર
cincoપાંચ
seis
sieteસાત
ochoઆઠ
nueveનવ
diezદસ
onceઅગિયાર
doceબાર
treceતેર
catorceચૌદ
quinceપંદર
dieciséisસોળ
diecisieteસત્તર
dieciochoઅઢાર
diecinueveઓગણીસ
veinteવીસ
veintiunoઍક્વીસ
veintidósબાવીસ
veintitrésત્રેવીસ
veinticuatroચોવીસ
veinticincoપચ્ચિસ
veintiséisછવ્વીસ
veintisieteસત્તાવીસ
veintiochoઅઠયાવીસ
veintinueveઓગણત્રીસ
treintaત્રીસ
treinta y unoએકત્રીસ
treinta y dosબત્રીસ
treinta y tresતેત્રીસ
treinta y cuatroચોત્રીસ
treinta y cincoપાત્રીસ
treinta y seisછત્રીસ
treinta y sieteસાડત્રીસ
treinta y ochoઆડત્રીસ
treinta y nueveઓગણત્રીસ
cuarentaચાલીસ
cuarenta y unoએકતાળીસ
cuarenta y dosબેતાલીસ
cuarenta y tresતેતાલીસ
cincuentaપચાસ
sesentaસાઈઠ
setentaસિત્તેર
ochentaઍસી
noventaનેવુ
cienસો, ઍક સો
ciento unoઍક સો ઍક
doscientosબસો
trescientosત્રણસો
milહજાર, ઍક હજાર
dos milબે હજાર
tres milત્રણ હજાર
un millónઍક લાખ
mil millonesદસ લાખ

પુનરાવર્તન

una vezએક વખત
dos vecesબે વખત
tres vecesત્રણ વખત
cuatro vecesચાર વખત
cinco vecesપાંચ વખત

બેકી નંબર

primeroઍક
segundoબીજુ
terceroત્રીજુ
cuartoચોથુ
quintoપાંચમુ
sexto
séptimoસાતમુ
octavoઆઠમુ
novenoનવમુ
décimoદસમુ
undécimoઅગીયારમુ
duodécimoબારમુ
decimoterceroતેરમુ
decimocuartoચૌદમુ
decimoquintoપંદરમુ
decimosextoસોળમુ
decimoséptimoસત્તરમુ
decimoctavoઅઢારમુ
decimonovenoઓગણીસમુ
vigésimoવીસમુ
vigésimo primeroઍક્વીસમુ
vigésimo segundoબાવીસમુ
vigésimo terceroત્રેવીસમુ
trigésimoત્રીસમુ
cuadrágesimoચાલીસમુ
quincuagésimoપચાસમુ
sexagésimoસાઇઠમુ
septuagésimoસિત્તેરમુ
octogésimoઍસીમુ
nonagésimoનેવુમુ
centésimoસોમુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

acerca de અથવા aproximadamenteવિષે
más deથી વધુ
menos deથીઓછુ

ઉદાહરણો

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,924
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.