નંબર

સ્પૅનિશમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

ceroશૂન્ય
unoઍક
dosબે
tresત્રણ
cuatroચાર
cincoપાંચ
seis
sieteસાત
ochoઆઠ
nueveનવ
diezદસ
onceઅગિયાર
doceબાર
treceતેર
catorceચૌદ
quinceપંદર
dieciséisસોળ
diecisieteસત્તર
dieciochoઅઢાર
diecinueveઓગણીસ
veinteવીસ
veintiunoઍક્વીસ
veintidósબાવીસ
veintitrésત્રેવીસ
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaત્રીસ
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaચાલીસ
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaપચાસ
sesentaસાઈઠ
setentaસિત્તેર
ochentaઍસી
noventaનેવુ
cienસો, ઍક સો
ciento unoઍક સો ઍક
doscientosબસો
trescientosત્રણસો
milહજાર, ઍક હજાર
dos milબે હજાર
tres milત્રણ હજાર
un millónઍક લાખ
mil millonesદસ લાખ

બેકી નંબર

primeroઍક
segundoબીજુ
terceroત્રીજુ
cuartoચોથુ
quintoપાંચમુ
sexto
séptimoસાતમુ
octavoઆઠમુ
novenoનવમુ
décimoદસમુ
undécimoઅગીયારમુ
duodécimoબારમુ
decimoterceroતેરમુ
decimocuartoચૌદમુ
decimoquintoપંદરમુ
decimosextoસોળમુ
decimoséptimoસત્તરમુ
decimoctavoઅઢારમુ
decimonovenoઓગણીસમુ
vigésimoવીસમુ
vigésimo primeroઍક્વીસમુ
vigésimo segundoબાવીસમુ
vigésimo terceroત્રેવીસમુ
fiftieth
trigésimoત્રીસમુ
cuadrágesimoચાલીસમુ
quincuagésimo
sexagésimoસાઇઠમુ
septuagésimoસિત્તેરમુ
octogésimoઍસીમુ
nonagésimoનેવુમુ
centésimoસોમુ
sound

આ પાના પરના દરેક સ્પૅનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.