સ્પૅનિશ શબ્દસમૂહ

આ વિભાગમાં તમને તેવા સ્પૅનિશના શબ્દસમૂહ મળશે જે તમે રોજિંદી પરિસ્થિતિમાં મોટા પાયે ઉપયોગ કરી શકો છો.