ખાવુ તથા પિવુ

અહીં પીણું પીવા અથવા ભોજન માટે જવાની વ્યવસ્થા કરતી વખતે તમને ઉપયોગી થાય તેવી અમુક અભિવ્યક્તિઓ, અને તમે બહાર હો ત્યારે જોઈ શકો તેવા ચિહ્નો આપેલા છે.

tiene alguna mesa libre?
una mesa para dos, por favorમહેરબાની કરીને, બે વ્યક્તિ માટે ટેબલ જોઈયે છે
una mesa para tres, por favorમહેરબાની કરીને, ત્રણ વ્યક્તિ માટે ટેબલ જોઈયે છે
una mesa para cuatro, por favor મહેરબાની કરીને, ચાર વ્યક્તિ માટે ટેબલ જોઈયે છે
me gustarìa hacer una reservaહું આરક્ષણ કરાવવા માગુ છુ
¿para cuàndo?કયા દિવસ માટે?
¿para què dìa?
¿para què hora?કેટલા વાગ્યે?
para esta tarde a las sieteઆજે સાંજે સાત વાગે
para esta tarde a las ochoઆજે સાંજે આઠ વાગે
para esta tarde a las nueve
para esta tarde a las diez
para mañana al mediodìaકાલે બપોરે
para mañana a la una
para mañana a las dos
para mañana a las tres
¿para cuàntas personas?કેટલા જણા માટે?
¿para cuàntos comensales?
tengo una reservaમારૂ આરક્ષણ છે
tengo una reserva a nombre de ...
¿a nombre de quièn?
el menù, por favor
la carta de vinos, por favor
soy vegetariano
soy vegetariana
no como carneહું માંસ ખાતો/ખતી નથી
què aproveche!
¿desea algo màs?
¿desean algo màs?
¿alguna cosa màs?બીજુ કઈ?
¿desea tomar un cafè o algùn postre?
¿desean tomar un cafè o algùn postre?
la cuenta, por favorમહેરબાની કરીને, બિલ લાવશો
¿puedo pagar con tarjeta de crèdito?
¡gracias, todo estaba muy bueno!
¡mis felicitaciones al cocinero!

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો