ટેલિફોનનો ઉપયોગ કરવો

આ વિભાગના શબ્દસમૂહોનો સામાન્ય રીતે ટેલિફોનની વાતચીતોમાં, નિર્દેશિકાની પૂછપરછ કરવા ફોન કરતી વખતે અને જ્યારે મોબાઇલ વાપરી રહ્યા હો ત્યારે ઉપયોગ થાય છે.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorમેહરબાની કરશો, એક સેકેંડ
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો