નોકરીઓ

અહિયા કેટલાક નોકરી બાબતે વાત કરવાના સ્પૅનિશ વાક્યો આપેલા છે, જેનો તમે ક્યા કામ કરો છો તથા શુંં કામ કરો છો તે જાણાવવા માટે ઉપયોગ કરી શકશો.

કામ

¿a qué te dedicas?, ¿qué haces?, or ¿en qué trabajas?તમે શું કામ કરો છો?
¿qué haces para ganarte la vida?તમે જીવન ચલાવવા માટે શું કરો છો?
¿qué clase de trabajo haces?તમે કયા પ્રકારનું કામ કરો છો?
¿qué clase de trabajo realizas?તમે કામની કાઇ શાખામાં છો?
soy ...
profesor
profesora
estudiante
doctor
doctora
trabajo como ...
periodista
programador
programadora
trabajo en ...
televisión
la industria editorial
las relaciones públicas
ventas
la informática
trabajo con ...
ordenadores
niños discapacitados
me quedo en casa y cuido de los niñosહું ઘરે રહીને બાળકોની સંભાળ રાખુ છુ
soy ama de casaહું ઍક ગૃહિણી છુ

રોજગાર અંગેની પરીસ્થિતિ

trabajo a tiempo parcialમારી પાસે ઍક પાર્ટ ટાઇમ નોકરી છે
trabajo a tiempo completoમારી પાસે ઍક પૂરા સમયની નોકરી છે
estoy ...
desempleado
buscando trabajo
buscando un empleo
no estoy trabajando en este momentoહું હાલના સમયે કામ નથી કરી રહ્યો/રહી
me han despedidoહું કામ થી કાઢી મૂકાયેલ છુ
me han despedido hace un par de mesesહું બે મહિના પહેલા કામ થી કાઢી મૂકાયેલ હતો/હતી
hago trabajo voluntarioહું સ્વયં સેવા કરુ છુ
estoy jubiladoહું નિવૃત થઈ ગયેલ છુ
estoy jubilada

તમે કોના માટે કામ કરો છો?

¿para quién trabajas?તમે કોના માટે કામ કરો છો?
trabajo para ...
una editorial
un banco de inversiones
el ayuntamiento
soy trabajador autónomoહું સ્વ રોજગાર છુ
soy trabajadora autónoma
tengo mi propio negocioમારે મારો પોતાનો ધંધો છે
soy socio en ...
un bufete de abogados
una oficina de contabilidad
soy socia en ...
una inmobiliaria
acabo de empezar en ...
IBM

કામ કરવાની જગ્યા

¿dónde trabajas?તમે ક્યાં કામ કરો છો?
trabajo en ...
una oficina
una tienda
un restaurante
un banco
una fábrica
un servicio de llamadas
trabajo desde casaહું ઘરે રહીને કામ કરુ છુ

તાલીમ તથા કામનો અનુભવ

estoy haciendo prácticas de ...
ingeniero
ingeniera
enfermero
enfermera
soy becario haciendo de ...
contable
soy becaria haciendo de ...
jefa de supermercado
estoy hacienda un curso en la actualidadહું અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યો/રહી છુ
estoy haciendo prácticasહું કામનો અનુભવ લઈ રહ્યો/રહી છુ
estoy disfrutando de una becaહું ઇન્ટર્નશિપ કરી રહ્યો/રહી છુ

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો