યાત્રા

અહીં વિવિધ પ્રકારના પ્રવાસ અંગે ઉપયોગી થતા અમુક સ્પૅનિશ શબ્દસમૂહો આપેલા છે.

¿donde está ...?
la estación de autobuses
el aeropuerto
la estación de trenes
la estación de ferrocarril
¿donde puedo coger un taxi?મને ટૅક્સી ક્યા મળશે?
el autobúsબસ
el avión
el trenટ્રેન
el barco
el bote
el ferryનાની બોટ
el taxiભાડાની ગાડી
el cocheગાડી
la bicicleta
en autobúsબસ દ્વારા
en aviónપ્લેન દ્વારા
en trenટ્રેન દ્વારા
en barcoનૌકા દ્વારા
a pieપગે ચાલીને