સ્વાસ્થય

તમને તમારા આરોગ્ય વિશે વાત કરતી વખતે આ સ્પૅનિશ વાક્યો મદદરૂપ લાગી શકે છે.

no me siento bienમારી તબીયત સારી નથી
no me siento muy bien
necesito un mèdicoમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
me duele la cabezaમને માથુ દુખે છે
tengo dolor de cabezaમને માથાનો દુખાવો છે