અઠવાડિયા ના દિવસો

સ્વીડિશમાં અઠવાડિયાના દિવસ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો. નોંધ લો કે આ પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

Vilken dag är det idag?આજે કયો વાર છે?
måndagસોમવાર
tisdagમંગળવાર
onsdagબુધવાર
torsdagગુરુવાર
fredagશુક્રવાર
lördagશનિવાર
söndagરવિવાર
på måndagસોમવારે
på tisdagમંગળવારે
på onsdagબુધવારે
på torsdagગુરૂવારે
på fredagશુક્રવારે
på lördagશનિવારે
på söndagરવિવારે
varje måndagદર સોમવારે
varje tisdagદર મંગળવારે
varje onsdagદર બુધવારે
varje torsdagદર ગુરૂવારે
varje fredagદર શુક્રવારે
varje lördagદર શનિવારે
varje söndagદર રવિવારે
sound

આ પાના પરના દરેક સ્વીડિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો