હોકાયંત્ર ની નિશાની

સ્વીડિશમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

nordઉત્તર
nordostઉત્તર- પૂર્વીય
ostપૂર્વ
sydostદક્ષિણ- પૂર્વીય
sydદક્ષિણ
sydvästદક્ષિણ - પશ્ચિમ
västપશ્ચિમ
nordvästઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

kartaનકશો
kompassહોકાયંત્ર
att läsa av en kompassહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક સ્વીડિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.