મહિનાઓ તથા ઋતુઓ

સ્વીડિશમાં મહિના અને ઋતુઓના નામો જાણો. નોંધ લો કે મહિનાના નામો પ્રારંભિક કેપીટલ અક્ષર સાથે લખવામાં આવતા નથી.

મહિના

januariજાન્યુઆરી
februariફેબ્રુવરી
marsમાર્ચ
aprilઍપ્રિલ
majમે
juniજૂન
juliજૂલાઇ
augustiઑગસ્ટ
septemberસેપ્ટેંબર
oktoberઓક્ટોબેર
novemberનવેંબર
decemberડિસેંબર
i januariજન્વરી માં
i februariફેબ્રુવરી માં
i marsમાર્ચ માં
i aprilઍપ્રિલ માં
i majમે માં
i juniજૂન માં
i juliજૂલાઇ માં
i augustiઑગસ્ટ માં
i septemberસેપ્ટેંબર માં
i oktoberઓક્ટોબેર માં
i novemberનવેંબર માં
i decemberડિસેંબર માં

ઋતુઓ

vårવસંત
sommarઉનાળો
höstપાનખર
vinterશિયાળો
på vårenવસંત મા
på sommarenઉનાળો મા
på höstenપાનખર મા
på vinternશિયાળા મા
sound

આ પાના પરના દરેક સ્વીડિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો