આપાતકાલીન

અહિયા આપાતકાલીન પરીસ્થિતિમાંં ઉપયોગમાંં આવે તેવા કેટલાક સ્વીડિશવાક્યો તથા ભાવો આપેલ છે, આશા રાખીએ કે તેનો ઉપયોગ કરવાની તમને જરૂર ના પડે।

hjälp!મદદ!
var försiktig!સંભાળ રાખજો!
se upp!ધ્યાન રાખજો!
var snäll och hjälp migમેહરબાની કરીને મને મદદ કરો
ring en ambulans!ઍમબ્યૂલૅન્સ બોલાવો!
jag behöver en läkareમારે ઍક ડૉક્ટર ની જરૂર છે
det har hänt en olyckaત્યા ઍક અકસ્માત થયો છે
skynda på snälla!મેહરબાની કરીને જલ્દી કરો!
är du ok?તમે બરાબર છો?
är alla ok?શું બધા બરાબર છે?
stanna, tjuv!થોભો, ચોર!
ring polisen!પોલીસ ને બોલાવો!
min plånbok har blivit stolen
min väska har blivit stolenમારૂ પાકીટ ચોરાયી ગયુ છે
jag skulle vilja anmäla en stöldમારે ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવવી છે
min bil har haft inbrottમારી ગાડીને અકસ્માત થયો છે
jag har bilivt rånadમને લૂટ્વામા આવ્યો/આવી છે
jag har blivit överfallenમારી ઉપર હુમલો થયો છે
det brinner!આગ!
ring brandkåren!અગ્નિશામક દળનો સંપર્ક કરો!
jag är vilseહું ભૂલો પડી ગયો છુ
vi är vilseઆપણે ભૂલા પાડી ગયા છે
jag kan inte hitta min ...
jag har tappat ...
mina nycklar
mitt pass
min plånbok
min väska
min kamera
jag är utelåst ur min ...
bil
rum
lämna mig ifredમેહરબાની કરીને મને ઍકલો મૂકી દો
försvinn!દુર જાઓ!