મુળભુત શબ્દસમુહો

અહિયા તમને કેટલાક પ્રાથમિક સ્વીડિશ વાક્યો મળશે જેનો તમે રોજ-બરોજ ની વાત-ચીત માં ઉપયોગ કરી શકશો તથા આ વાક્યો તમે કેટલીક નિશાનીમાં પણ જોઈ શકશો.

jaહા
nejના
tackઆભાર
tack så mycketતમારો ખૂબ આભાર
ingen orsakક્યારેય નહી
hej or hej hej
hejsan
god dag
god morgon
god förmiddag
god middag
god eftermiddag
god kväll
välkommen!પધારો!
välkommen till ...
hej or hej hejઆવજો
hejdåઆવજો
god nattશુભ રાત્રી
vi ses!ફરી મળીશુ!
vi ses snart!જલ્દી ફરી મળીશુ!
vi ses senare!ફરી ક્યારેક મળીશુ!
ha en bra dag!
ursäkta migમાફ કરશો
förlåtમાફ કરશો
inga problemકાંઈ વાંધો નથી
det gör ingetઍ બાબતમા ચિંતા કરવાની જરૂર નથી
pratar du engelska?તમને અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે?
jag pratar inte svenska
jag pratar lite svenska
jag pratar väldigt lite svenska
var snäll och prata långsammareથોડુ ધીમે બોલવા વિનંતી
kan du säga det igen?મેહરબની કરીને તેનુ પુનરાવર્તન કરશો?
jag förstårમને સમજાય ગયુ
jag förstår inteમને સમજાતુ નથી
jag vetમને ખબર છે
jag vet inteમને ખબર નથી
var är toaletten?