સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક સ્વીડિશ વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

hur står det till?તમે કેમ છો?
hur är läget?કેવુ ચાલે છે?
jag är bra, tackહુ મજામા છુ, આભાર
jag är OK, tackહુ બરાબર છુ, આભાર
inte så dåligt, tackબહુ ખરાબ નહીં, આભાર
inte så braબહુ સારુ નથી
hur är det med dig?તમારે કેવુ ચાલે?
och du?અને તમે?
och du själv?અને તમે?
vad har du haft för dig?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
jobbat mycketઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
studerat mycketઘણુ ભણી રહ્યો હતો
jag har varit väldigt upptagenહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
samma som vanligtબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
inte mycketકંઈ ખાસ નહી
jag har precis kommit tillbaka från ...