હોકાયંત્ર ની નિશાની

દાનિશમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

nordઉત્તર
nordøstઉત્તર- પૂર્વીય
østપૂર્વ
sydøstદક્ષિણ- પૂર્વીય
sydદક્ષિણ
sydvestદક્ષિણ - પશ્ચિમ
vestગંજી
nordvestઉત્તર- પશ્ચિમ