હોકાયંત્ર ની નિશાની

દાનિશમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

nordઉત્તર
nordøstઉત્તર- પૂર્વીય
østપૂર્વ
sydøstદક્ષિણ- પૂર્વીય
sydદક્ષિણ
sydvestદક્ષિણ - પશ્ચિમ
vestપશ્ચિમ
nordvestઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

kortનકશો
kompasહોકાયંત્ર
at aflæse et kompasહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક દાનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો