ઈંડોનેશીયન ભાષા ભાગીદારો

Nuraiii Santoso

Nuraiii Santoso
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

yui sida

yui sida
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
જવાનીસ

putri wayan

putri wayan
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Diana Diana

Diana Diana
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Ikhsan Ikhsan Pratama

Ikhsan Ikhsan Pratama
Jambi City, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Reski Hayati

Reski Hayati
Bandung, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Arief Prasetio

Arief Prasetio
Depok, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Rika Afriana

Rika Afriana
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

tio ramanda

tio ramanda
Depok, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Fauriza Patirajawane

Fauriza Patirajawane
Kupang, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Riki Surahman

Riki Surahman
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Rico Fajri

Rico Fajri
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Risda Marbun

Risda Marbun
Bengkulu, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

fahri Andhika

fahri Andhika
Medan, ઇન્ડોનેશિયા
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Arditya Brahmana Yosafat

Arditya Brahmana Yosafat
Bandung, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

NUUR MASLINA MD YUSOF

NUUR MASLINA MD YUSOF
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
મલય (મલેશિયા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી