ઈંડોનેશીયન ભાષા ભાગીદારો

Asep Haryanto

Asep Haryanto
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Fahmi Bashar

Fahmi Bashar
Bandung, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Risky Irawan

Risky Irawan
Bogor, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

shellvany K

shellvany K
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Risda Marbun

Risda Marbun
Bengkulu, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Firsty Chintya

Firsty Chintya
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

rehmalemta sembiring

rehmalemta sembiring
Berastagi, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Siti Sarah

Siti Sarah
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Eris Praghina Pramono

Eris Praghina Pramono
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Abdul Manaf Matali

Abdul Manaf Matali
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Rully Abriyanto

Rully Abriyanto
ઉંમર: 40
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
સુન્દનીસ

Rumi Syah Ratta

Rumi Syah Ratta
Medan, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Nabella W

Nabella W
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Dhiarrafii Bintang

Dhiarrafii Bintang
Yogyakarta, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
જવાનીસ

Dilah Ardilah Listianingsih

Dilah Ardilah Listianingsih
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Ara Wow

Ara Wow
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી