ઈંડોનેશીયન ભાષા ભાગીદારો

Gisha Prathita

Gisha Prathita
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
સુન્દનીસ

Ditta Erviana

Ditta Erviana
Yogyakarta, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

ratna barus

ratna barus
Medan, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Tirto Putro Adiwiguna

Tirto Putro Adiwiguna
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Mukhlis Karim

Mukhlis Karim
Semarang, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Muhamad Soleh

Muhamad Soleh
Yogyakarta, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Masri Hamzah

Masri Hamzah
Manado, ઇન્ડોનેશિયા
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Arif Nur Setiawan

Arif Nur Setiawan
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
ઈંડોનેશીયન
જવાનીસ

tommy simatupang

tommy simatupang
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Shalahuddin Smr

Shalahuddin Smr
Medan, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

daus firdaus

daus firdaus
Cianjur, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Heri Heriyadi

Heri Heriyadi
Palu, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Arditya Brahmana Yosafat

Arditya Brahmana Yosafat
Bandung, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

ade mafruhat

ade mafruhat
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Gilang Mayasari

Gilang Mayasari
Jakarta Pusat, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Elysa Hati

Elysa Hati
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી