ઈંડોનેશીયન ભાષા ભાગીદારો

Ken Black

Ken Black
Semarang, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Lia Widya

Lia Widya
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

tommy simatupang

tommy simatupang
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Firsty Chintya

Firsty Chintya
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Erik Yudisthira

Erik Yudisthira
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Ian Montolalu

Ian Montolalu
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Frinny Sembiring

Frinny Sembiring
Berastagi, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Deri Oktavernando Deri Oktavernando

Deri Oktavernando Deri Oktavernando
Padang, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Tahmid Hidayat

Tahmid Hidayat
Bogor, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ઈંડોનેશીયન

maldini budianto

maldini budianto
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Yosep Reza Budi Setiawan

Yosep Reza Budi Setiawan
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Delnis Handayani Gulo

Delnis Handayani Gulo
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

ADE IMAM

ADE IMAM
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Kartika Tri Sumadi

Kartika Tri Sumadi
જાકાર્તા, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Lutfi Arifandi

Lutfi Arifandi
Abu Dhabi, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

Widi Astuti

Widi Astuti
Cikarang, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ઈંડોનેશીયન

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી