ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Mira Perkiö
ઉંમર: 19

Annu R
ઉંમર: 27

inez kaukoranta
ઉંમર: 27

Henri Kauramäki
ઉંમર: 28

Timo Karppanen
ઉંમર: 43

Pasi Suomela
ઉંમર: 30

Theo Terava
ઉંમર: 30

Lotta Toiviainen
ઉંમર: 14

kaapo asuma
ઉંમર: 19

Joonas Heikkilä
ઉંમર: 32

Tomi Frederik
ઉંમર: 42

Sadelilja Larimo
ઉંમર: 17

Kimmo Kuruheimo
ઉંમર: 47

Inari Martikainen
ઉંમર: 43

Maija Rova
ઉંમર: 57

Mika Ronkainen
ઉંમર: 36

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી