ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Jenni Hautaluoma
ઉંમર: 18

Juha Feldman
ઉંમર: 52

Josefiina Jokiaho
ઉંમર: 25

Nenna Nikula
ઉંમર: 17

Leena Sipponen
ઉંમર: 76

Riikka Kallio
ઉંમર: 44

Julius Välimäki
ઉંમર: 33

Saila Karvonen
ઉંમર: 34

Veera Satomaa
ઉંમર: 23

Dalis Viinikainen
ઉંમર: 26

Annu R
ઉંમર: 28

inez kaukoranta
ઉંમર: 28

Henri Kauramäki
ઉંમર: 28

Timo Karppanen
ઉંમર: 43

Pasi Suomela
ઉંમર: 30

Theo Terava
ઉંમર: 31

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી