ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Leena Sipponen
ઉંમર: 75

Julius Välimäki
ઉંમર: 33

Saila Karvonen
ઉંમર: 34

Veera Satomaa
ઉંમર: 22

Dalis Viinikainen
ઉંમર: 26

Annu R
ઉંમર: 28

inez kaukoranta
ઉંમર: 28

Henri Kauramäki
ઉંમર: 28

Timo Karppanen
ઉંમર: 43

Pasi Suomela
ઉંમર: 30

Theo Terava
ઉંમર: 30

Lotta Toiviainen
ઉંમર: 14

kaapo asuma
ઉંમર: 19

Joonas Heikkilä
ઉંમર: 33

Tomi Frederik
ઉંમર: 42

Sadelilja Larimo
ઉંમર: 17

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી