ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Mikko Hokkanen

Mikko Hokkanen
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Jutta Viitala

Jutta Viitala
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Petteri Kääpä

Petteri Kääpä
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Miljaana Vuorisalo

Miljaana Vuorisalo
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Jussi Heinonen

Jussi Heinonen
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Suvi Kaplas

Suvi Kaplas
Espoo, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Simo Matikainen

Simo Matikainen
Mikkeli, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Miska Lakanen

Miska Lakanen
Vantaa, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Ville Rautio

Ville Rautio
Espoo, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 35
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Aria Lintonen

Aria Lintonen
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Nele Lissin

Nele Lissin
Porvoo, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ઍસટોનિયન
ફિંનિશ

Hakan Yildirim

Hakan Yildirim
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષાઓ
ફિંનિશ
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Anttijuhani Rautavaara

Anttijuhani Rautavaara
Tampere, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Vilma V

Vilma V
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Elli Söderlund

Elli Söderlund
ઉંમર: 87
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Abdirashid Isman

Abdirashid Isman
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી