ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Tiina Lanas

Tiina Lanas
Oulu, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 63
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી
ફિંનિશ

Katariina Piironen

Katariina Piironen
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Maija Mietala

Maija Mietala
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Lauri Kangasmäki

Lauri Kangasmäki
ઉંમર: 69
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Antti Muurinen

Antti Muurinen
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Nea Lehtokari

Nea Lehtokari
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Paavo Piiroinen

Paavo Piiroinen
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Janne Lehto

Janne Lehto
Mariehamn, આલાંદ આઇલૅંડ્સ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Isabella Kumpula

Isabella Kumpula
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Reima Kostiander

Reima Kostiander
ઉંમર: 57
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Hoger Alipour

Hoger Alipour
Vantaa, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Pihla Heinonen

Pihla Heinonen
Ähtäri, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 15
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Suvi Kaplas

Suvi Kaplas
Espoo, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 46
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Terhi Mäkilä

Terhi Mäkilä
Tuusula, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Vesa Toppinen

Vesa Toppinen
Seinäjoki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Heimo Kiiski

Heimo Kiiski
ઉંમર: 71
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી