ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Jyrki Kytö

Jyrki Kytö
ઉંમર: 70
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Janika Kukka

Janika Kukka
Hamina, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Meri Pulkkinen

Meri Pulkkinen
Tampere, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Jeppis Salminen

Jeppis Salminen
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Marja Lehtonen

Marja Lehtonen
Loppi, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 50
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Sini Haaraniemi

Sini Haaraniemi
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Marko Lehtimäki

Marko Lehtimäki
Seinäjoki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 42
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Sofia Palomäki

Sofia Palomäki
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Lisa Kaya

Lisa Kaya
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
ફિંનિશ
રશિયન

Katriina Saukola

Katriina Saukola
Turku, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Reima Kostiander

Reima Kostiander
ઉંમર: 57
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Katja Abid

Katja Abid
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Isabella Kumpula

Isabella Kumpula
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Sarianna Kallinen

Sarianna Kallinen
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Arto Mäki

Arto Mäki
Somero, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Hoger Alipour

Hoger Alipour
Vantaa, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી