ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Mea Anderson

Mea Anderson
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Pentti Huuhtanen

Pentti Huuhtanen
Espoonlahti, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 71
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Raine Rossi

Raine Rossi
ઉંમર: 32
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Joona Ruuskanen

Joona Ruuskanen
Kuopio, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Sarianna Kallinen

Sarianna Kallinen
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Riitta Pöyhönen

Riitta Pöyhönen
Rovaniemi, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Veera Honkanen

Veera Honkanen
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Simo Matikainen

Simo Matikainen
Mikkeli, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Heidi Hukka

Heidi Hukka
Klaukkala, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Carl Nybergh

Carl Nybergh
Turku, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષાઓ
ફિંનિશ
સ્વીડિશ (ફિનલેન્ડ)

Janne Mikkola

Janne Mikkola
Helsinki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Henna Okkonen

Henna Okkonen
Oulu, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Ville Heinänen

Ville Heinänen
Lohja, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Elina Saikko

Elina Saikko
Vantaa, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Jussi Heinonen

Jussi Heinonen
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Joni Vanhapiha

Joni Vanhapiha
Enontekiö, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી