ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Altti Kiova
ઉંમર: 68

Rosanna Seitsonen
ઉંમર: 19

Asko Lamminen
ઉંમર: 47

Erkki Harinen
ઉંમર: 72

Susanna Seppälä
ઉંમર: 58

Anita Nuutinen
ઉંમર: 27

Pertti Lehto
ઉંમર: 43

Minni Toivakka
ઉંમર: 27

Noe Heikkinen
ઉંમર: 21

Minea Pääkkö
ઉંમર: 16

Reijo Venäläinen
ઉંમર: 54

Senni Suomesta
ઉંમર: 39

Jenni Hautaluoma
ઉંમર: 21

Juha Feldman
ઉંમર: 55

Josefiina Jokiaho
ઉંમર: 28

Nenna Nikula
ઉંમર: 20

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી