ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Mika En anna

Mika En anna
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Sofia Tolonen

Sofia Tolonen
Iisalmi, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Maija Mietala

Maija Mietala
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Aria Lintonen

Aria Lintonen
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Ira Metsämuuronen

Ira Metsämuuronen
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Matti Vuorikoski

Matti Vuorikoski
ઉંમર: 71
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Riitta Pöyhönen

Riitta Pöyhönen
Rovaniemi, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 56
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Jutta Viitala

Jutta Viitala
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Mikael mettala

Mikael mettala
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Teemu Vatanen

Teemu Vatanen
Joensuu, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Suvi Tolonen

Suvi Tolonen
Kalajoki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Aino Pylkkänen

Aino Pylkkänen
Lahti, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Teemu Tuhkanen

Teemu Tuhkanen
Tampere, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Heikki Turpeinen

Heikki Turpeinen
ઉંમર: 69
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Siiri Piirainen

Siiri Piirainen
Tampere, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

Mikko Pouta

Mikko Pouta
Uusikaupunki, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
ફિંનિશ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી