ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Erkki Harinen
ઉંમર: 70

Susanna Seppälä
ઉંમર: 57

Anita Nuutinen
ઉંમર: 25

Pertti Lehto
ઉંમર: 42

Minni Toivakka
ઉંમર: 25

Noe Heikkinen
ઉંમર: 19

Minea Pääkkö
ઉંમર: 15

Reijo Venäläinen
ઉંમર: 52

Senni Suomesta
ઉંમર: 38

Jenni Hautaluoma
ઉંમર: 20

Juha Feldman
ઉંમર: 54

Josefiina Jokiaho
ઉંમર: 26

Nenna Nikula
ઉંમર: 19

Leena Sipponen
ઉંમર: 77

Riikka Kallio
ઉંમર: 45

Julius Välimäki
ઉંમર: 34

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી