ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Kimmo Kuruheimo
ઉંમર: 47

Inari Martikainen
ઉંમર: 43

Maija Rova
ઉંમર: 56

Mika Ronkainen
ઉંમર: 35

Eero Isomäki
ઉંમર: 65

Minttu Myllymäki
ઉંમર: 17

Sakke Häyrinen
ઉંમર: 58

Anna Soini
ઉંમર: 30

Mikko Somiska
ઉંમર: 46

Henna Ekdahl
ઉંમર: 31

Anne Tuomi
ઉંમર: 42

Maiju Westergård
ઉંમર: 27

Rojin Birzoi
ઉંમર: 24

Iiris Säkkilä
ઉંમર: 15

Päivi Kangasmuukko
ઉંમર: 57

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી