ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Anita Nuutinen
ઉંમર: 25

Pertti Lehto
ઉંમર: 41

Minni Toivakka
ઉંમર: 25

Noe Heikkinen
ઉંમર: 19

Minea Pääkkö
ઉંમર: 14

Reijo Venäläinen
ઉંમર: 52

Senni Suomesta
ઉંમર: 37

Jenni Hautaluoma
ઉંમર: 19

Juha Feldman
ઉંમર: 53

Josefiina Jokiaho
ઉંમર: 26

Nenna Nikula
ઉંમર: 18

Leena Sipponen
ઉંમર: 76

Riikka Kallio
ઉંમર: 45

Julius Välimäki
ઉંમર: 34

Saila Karvonen
ઉંમર: 35

Veera Satomaa
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી