ફિંનિશ ભાષા ભાગીદારો

Minttu Myllymäki
ઉંમર: 17

Sakke Häyrinen
ઉંમર: 58

Anna Soini
ઉંમર: 29

Mikko Somiska
ઉંમર: 46

Henna Ekdahl
ઉંમર: 31

Anne Tuomi
ઉંમર: 42

Maiju Westergård
ઉંમર: 26

Rojin Birzoi
ઉંમર: 24

Iiris Säkkilä
ઉંમર: 15

Päivi Kangasmuukko
ઉંમર: 57

tomi mäki
ઉંમર: 47

Tatiana Ahonen
ઉંમર: 55

Milla Koskela
ઉંમર: 19

Aino Pylkkänen
ઉંમર: 29

Anne Kekki-Heleoja
ઉંમર: 43

Janika Pällijeff
ઉંમર: 29

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી