વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

trường thành nông

trường thành nông
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

thảo trương

thảo trương
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Duong Thien

Duong Thien
Hà Nội, વિયેતનામ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Thien Nguyen

Thien Nguyen
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Lien Hoang

Lien Hoang
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Trung Võ

Trung Võ
Long An, વિયેતનામ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hai Yen Chu

Hai Yen Chu
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Heng Yong

Heng Yong
Cam Ranh, વિયેતનામ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hang Nguyen

Hang Nguyen
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

mi nguyen

mi nguyen
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Qianna Lê

Qianna Lê
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Can Nguyen

Can Nguyen
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Vu Hoai

Vu Hoai
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Lộc Hà

Lộc Hà
Phan Thiết, વિયેતનામ
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

THUONG DAO LAN

THUONG DAO LAN
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Julien Mr

Julien Mr
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી