વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Huy Nguyễn

Huy Nguyễn
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Duy Nguyen

Duy Nguyen
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hà My Nguyễn

Hà My Nguyễn
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Bich Hop Tran

Bich Hop Tran
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hannah Le

Hannah Le
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Lojfe Barker

Lojfe Barker
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

nhung phan

nhung phan
Berlin, જર્મની
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

tuan an nguyen

tuan an nguyen
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hải Phạm

Hải Phạm
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hồng Sơn Nguyễn

Hồng Sơn Nguyễn
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 45
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hải Vân Phạm

Hải Vân Phạm
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Thu Phạm

Thu Phạm
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Phan Loan

Phan Loan
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Kim Liên Hồ

Kim Liên Hồ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hoang Anh Pham

Hoang Anh Pham
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

NLam Kim Phung

NLam Kim Phung
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી