વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Vy Trần

Vy Trần
Sóc Trăng, વિયેતનામ
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Thu Hà Nguyễn

Thu Hà Nguyễn
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Luan Ngo Nhat

Luan Ngo Nhat
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Sang Imladris

Sang Imladris
Da Nang, વિયેતનામ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hong Nhung Nguyen

Hong Nhung Nguyen
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Thai Đình Nguyễn

Thai Đình Nguyễn
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Minh Phương Lê

Minh Phương Lê
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

khánh lê văn

khánh lê văn
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Sai Ho

Sai Ho
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Huy Pham

Huy Pham
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

thanh tuấn huỳnh

thanh tuấn huỳnh
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

thủy lê

thủy lê
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Phuc Nguyen Thien

Phuc Nguyen Thien
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Nguyễn Hoàng Vũ Ngô

Nguyễn Hoàng Vũ Ngô
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Bảo Dương

Bảo Dương
Hà Nội, વિયેતનામ
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Kim Liên Hồ

Kim Liên Hồ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી