વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

duy dr

duy dr
Vietnam, પ્યુર્ટો રીકો
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Quoc Tu Dang

Quoc Tu Dang
Nha Trang, વિયેતનામ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Nhàn Bồ

Nhàn Bồ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Sinh Nguyễn

Sinh Nguyễn
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Văn Hùng Nguyễn

Văn Hùng Nguyễn
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Khac Top Le

Khac Top Le
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Quynh Nguyen

Quynh Nguyen
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Wendy wu

Wendy wu
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

ANNA le

ANNA le
Vancouver, કેનેડા
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Chau Vo

Chau Vo
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Duong Minh Pham

Duong Minh Pham
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 43
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

david tran

david tran
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Van Nguyen

Van Nguyen
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 34
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Anna Cam

Anna Cam
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Quốc Vĩnh Trần

Quốc Vĩnh Trần
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Ngọc Phạm

Ngọc Phạm
Biên Hòa, વિયેતનામ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી