વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Khanh Diep
ઉંમર: 30

Namm Nguyen Xuan
ઉંમર: 21

Danh Hữu Trần
ઉંમર: 18

Phan Thị Minh Anh
ઉંમર: 19

TUAN SON MINH
ઉંમર: 22

kieu anh nguyen
ઉંમર: 19

Trang Nguyễn
ઉંમર: 16

Nguyên Trương
ઉંમર: 19

Son Duong
ઉંમર: 26

Dinh Nguyễn
ઉંમર: 26

Phương Anh Lương
ઉંમર: 18

sam hop
ઉંમર: 18

Tuệ Lâm Trương
ઉંમર: 17

Olive Nguyen
ઉંમર: 21

Đan Vũ
ઉંમર: 19

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી