વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Ngoc Anh Pham

Ngoc Anh Pham
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Nhàn Ngô Khiết

Nhàn Ngô Khiết
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Ngoc Lan Vo

Ngoc Lan Vo
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Phương Uyên Nguyễn Đình

Phương Uyên Nguyễn Đình
Đông Anh, વિયેતનામ
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Tuyền Châu

Tuyền Châu
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Phat Truong Tan

Phat Truong Tan
Viet Day, વિયેતનામ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Thu Phương

Thu Phương
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Jessi Le

Jessi Le
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Duyen Do

Duyen Do
Hanoi, વિયેતનામ
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Thu Doan

Thu Doan
Ho Chi Minh City, વિયેતનામ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Tí Lê

Tí Lê
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Phuong Shin

Phuong Shin
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Huyền Bùi

Huyền Bùi
Thành Phố Hạ Long, વિયેતનામ
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Dung Võ

Dung Võ
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

Hài Nguyễn

Hài Nguyễn
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

thành thái huỳnh

thành thái huỳnh
Long An, વિયેતનામ
ઉંમર: 24
મૂળ ભાષા
વિયેટ્નામીસ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી