વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Khanh Diep
ઉંમર: 29

Thanh Que Doan
ઉંમર: 33

linh khanh
ઉંમર: 18

Lê Đức
ઉંમર: 25

Ha Vo
ઉંમર: 27

Kỳ Võ
ઉંમર: 25

Hoàng Ân Lê
ઉંમર: 20

Minh Nguyen
ઉંમર: 25

Nga Hang
ઉંમર: 16

Phượng Henry
ઉંમર: 23

Xi Ji
ઉંમર: 19

trang hoang
ઉંમર: 28

Vũ Phùng
ઉંમર: 27

Thành Nguyễn
ઉંમર: 18

Duy Thai Dao
ઉંમર: 25

Y Le
ઉંમર: 23

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી