વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Khanh Diep
ઉંમર: 29

Jack Shen
ઉંમર: 22

Hậu Nguyễn Hải
ઉંમર: 23

Nguyên Phan
ઉંમર: 21

IVy Zhao
ઉંમર: 24

Giang Phan
ઉંમર: 26

Hau Phi Dang
ઉંમર: 27

Thu Nguyen
ઉંમર: 36

Ni Woo
ઉંમર: 22

Lê Nga
ઉંમર: 26

Zelda Lee
ઉંમર: 20

Nori Nguyen
ઉંમર: 17

Hào Hoàng
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી