વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Khanh Diep
ઉંમર: 29

Phương Anh Lương
ઉંમર: 18

sam hop
ઉંમર: 18

Tuệ Lâm Trương
ઉંમર: 17

Olive Nguyen
ઉંમર: 21

Đan Vũ
ઉંમર: 18

Như Ý Nguyễn
ઉંમર: 14

Thương Lê
ઉંમર: 23

Thanh Que Doan
ઉંમર: 33

linh khanh
ઉંમર: 18

Lê Đức
ઉંમર: 25

Ha Vo
ઉંમર: 28

Kỳ Võ
ઉંમર: 25

Hoàng Ân Lê
ઉંમર: 20

Minh Nguyen
ઉંમર: 25

Nga Hang
ઉંમર: 16

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી