વિયેટ્નામીસ ભાષા ભાગીદારો

Khanh Diep
ઉંમર: 29

Duy Thai Dao
ઉંમર: 25

Y Le
ઉંમર: 23

Nguyễn Vũ
ઉંમર: 16

Oanh Pham
ઉંમર: 29

Quang Trương
ઉંમર: 21

Canh Duong Nguyen
ઉંમર: 18

Do Thao
ઉંમર: 30

Băng Võ
ઉંમર: 16

Trang Trần
ઉંમર: 19

HANG nguyen
ઉંમર: 20

Jack Shen
ઉંમર: 22

Hậu Nguyễn Hải
ઉંમર: 24

Nguyên Phan
ઉંમર: 21

IVy Zhao
ઉંમર: 24

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી