માનવ શરીર

અહીં માનવ શરીરના અંગ માટે, તેમજ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો માટે ઇટૅલિયન નામ આપ્યા છે.

la testaમાથુ
l'occhioઆંખો
il nasoનાક
l'orecchioકાન
la boccaમોઢુ
il denteદાંત
la guanciaદાઢી
i capelli
i peli
la manoહાથ
il dito
il polliceઅંગૂઠો
il polsoકાંડુ