સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક ડચ વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

Hoe gaat het?કેવુ ચાલે છે?
Hoe gaat het met je?તમે કેમ છો?
Hoe staat het er mee?બાકી બધુ કેમ છે?
Alles goed, dank jeહુ મજામા છુ, આભાર
Het gaat oké, dank jeહુ બરાબર છુ, આભાર
Prima, dank jeબહુ ખરાબ નહીં, આભાર
Niet zo goedબહુ સારુ નથી
Hoe gaat het met jou?તમારે કેવુ ચાલે?
En met jou?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

Wat ben je van plan?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
Wat heb je gedaan de laatste tijd?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
Veel aan het werkઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
Veel aan de studieઘણુ ભણી રહ્યો હતો
Ik heb het erg druk gehadહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
Hetzelfde als altijdબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
Niet veelકંઈ ખાસ નહી
Ik ben net terug van …હુ … હમણા જ પાછો આવ્યો છુ
Portugalપોર્ટુગલથી

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

Waar ben je?તમે ક્યા છો?
Ik ben …હું …
thuisઘરે છુ
op het werkકામ ઉપર છુ
in de stadગામમાં છુ
op het plattelandઅંતરિયાળ વીસ્તારોમાં છુ
in de winkelદુકાને છુ
in de treinટ્રેનમાં છુ
bij Thomasથોમસ સાથે છું

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

Heb je plannen voor de zomer?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
Wat ga je doen met …?તમે … શું કરી રહ્યા છો?
Kerstનાતાલમાં
Oud en Nieuwનવા વર્ષમાં
Pasenઈસ્ટરમાં
sound

આ પાના પરના દરેક ડચ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો