સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક ડચ વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

hoe gaat het?કેવુ ચાલે છે?
hoe gaat het met u?તમે કેમ છો?
hoe staat het er mee?જીંદગી કેવી ચાલે છે?
alles goed, dank jeહુ મજામા છુ, આભાર
het gaat oké, dank jeહુ બરાબર છુ, આભાર
niet zo goedબહુ સારુ નથી
en met jou?અને તમે?

Asking what someone has been doing

wat heb je gedaan de laatste tijd?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
veel aan het werkઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
veel aan de studieઘણુ ભણી રહ્યો હતો
ik heb het erg druk gehadહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
hetzelfde als altijdબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
niet veelકંઈ ખાસ નહી
ik ben net terug van ...

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

heb je plannen voor de zomer?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
wat ga je doen met ...?
Kerst
Oud en Nieuw
Pasen

ધુમ્રપાન

rook je?
rookt u?શુ તમે ધુમ્રપાન કરો છો?
ja, ik rook
nee, ik rook nietના, હુ ધુમ્રપાન નથી કરતો
heb je er bezwaar tegen als ik rook?જો તમને વાંધો ના હોય તો હું ધુમ્રપાન કરી શકુ?
wil je een sigaret?શુ તમે સિગરેટ લેશો?
heb je een extra sigaret?
heb je een vuurtje?શુ તમારી પાસે માચીસ છે?
ik ben gestopt met roken
ik ben gestoptમે છોડી દીધુ છે
ik probeer te stoppen