પરીવાર તથા સંબંધો

અહિયા પરિવાર તથા સંબંધો માટેના કેટલાક ઉપયોગી દાનિશ વાક્યો આપેલા છે. ભાઈઓ, બહેનો તથા પરિવારના અન્ય સભ્યો, ઉપરાંત તમારા પોતાના વિશે પણ કેવી રીતે વાત કરવી તે અહિયા શીખો.

har du nogle brødre eller søstre?શું તમારે કોઈ ભાઈ કે બહેન છે?
ja, jeg har ...
... brødre og ... søstre
nej, jeg er enebarnના, હું ઍક માત્ર બાળક છુ
har du en kæreste?શું તમારે કોઈ પુરુષમીત્ર છે?
er du gift?શું તમે પરણીત છો?
er du single?શું તમે ઍકલા છો?
er du sammen med nogen?શું તમે કોઈની જોડે છો?
jeg er...
single
forlovet
gift
skilt
separeret
enke
enkemand
jeg er sammen med enહું કોઈની સાથે છુ
har du børn?તમારે કોઈ બાળક છે?
ja, jeg har...
en dreng og en pige
en lille baby
tre børn
jeg har ingen børnમારે કોઈ બાળકો નથી
har du kæledyr?શું તમારી પાસે કોઈ પાળતૂ પ્રાણીઓ છે?
jeg har...
en hund og to katte
en labrador
hvor bor dine forældre?તમારા માતા-પિતા ક્યાં રહે છે?
hvad laver dine forældre?તમારા માતા-પિતા શું કરે છે?