અંગ્રેજી ભાષા ભાગીદારો

Uzair Hayat

Uzair Hayat
ઉંમર: 47
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Furkan Küçük

Furkan Küçük
Espoo, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 16
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (કેનેડા)
સ્પૅનિશ (અર્જેંટીના)
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Christine Jorgensen

Christine Jorgensen
ઉંમર: 13
મૂળ ભાષાઓ
દાનિશ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Kristie Borowski

Kristie Borowski
New York City, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Eloise Parr

Eloise Parr
Coventry, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Sarah Usherwood

Sarah Usherwood
Alberta Avenue, કેનેડા
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (કેનેડા)

Océanne-Bridget Peek

Océanne-Bridget Peek
Benton, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Judy D

Judy D
Beirut, લેબનોન
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (લેબનોન)
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Ali Özdemi̇r

Ali Özdemi̇r
İzmir, તુર્કસ્તાન
ઉંમર: 27
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (સીરિયા)
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ટર્કિશ (તુર્કસ્તાન)

Beth Fries

Beth Fries
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

Tahmid Hidayat

Tahmid Hidayat
Bogor, ઇન્ડોનેશિયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
ઈંડોનેશીયન

Emma Swasbrook

Emma Swasbrook
ઓકલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ
ઉંમર: 19
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (ન્યુઝીલેન્ડ)

Michael Believe

Michael Believe
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

Andy Jainanan

Andy Jainanan
New York City, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
સ્પૅનિશ (ડોમિનિકન રિપબ્લિક)

Michael Millar

Michael Millar
San Antonio, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 53
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Davis Bradshaw

Davis Bradshaw
Stokesdale, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી