અંગ્રેજી ભાષા ભાગીદારો

Emily Cross

Emily Cross
ઉંમર: 25
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Dennis Bradley

Dennis Bradley
ઉંમર: 89
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Justin Hubbard

Justin Hubbard
San Francisco, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Preston Dane

Preston Dane
Los Angeles, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 20
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Scott McQuaid

Scott McQuaid
Stockholm, સ્વીડન
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Imogen Laffey

Imogen Laffey
Glasgow, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Rebecca Mitchell

Rebecca Mitchell
ઉંમર: 51
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Jason Richardson

Jason Richardson
ઉંમર: 36
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

David Brown

David Brown
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 38
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

John Borenius

John Borenius
Little Silver, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 18
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Hannah Johnston

Hannah Johnston
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Яра Тринкану

Яра Тринкану
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
રોમેનિયન
રશિયન

Matthew Yung

Matthew Yung
ઓકલેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ
ઉંમર: 26
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (ન્યુઝીલેન્ડ)

Seraphi Salis

Seraphi Salis
ઉંમર: 39
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Nicholas Sugrim

Nicholas Sugrim
Georgetown, ગયાના
ઉંમર: 31
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Jose Gonzalez

Jose Gonzalez
ઉંમર: 33
મૂળ ભાષાઓ
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)
સ્પૅનિશ (મેક્સિકો)

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી