અંગ્રેજી ભાષા ભાગીદારો

Alex Noble

Alex Noble
ઉંમર: 22
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Michael Beere

Michael Beere
લંડન, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Sanjay Kumar

Sanjay Kumar
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી

Kostas Stefos

Kostas Stefos
Ellinikó, ગ્રીસ
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષાઓ
ગ્રીક (ગ્રીસ)
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Matt Cuffaro

Matt Cuffaro
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Fred Whibley

Fred Whibley
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Shelby van der Merwe

Shelby van der Merwe
Port Elizabeth, સાઉથ આફ્રિકા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સાઉથ આફ્રિકા)

Francis Aboagye

Francis Aboagye
ઉંમર: 29
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Thomas Pashler

Thomas Pashler
Ballymena, યુનાઇટેડ કિંગડમ
ઉંમર: 49
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Stephanie Averett

Stephanie Averett
Kirkkonummi, ફિનલેન્ડ
ઉંમર: 41
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Lara Goodchild

Lara Goodchild
ઉંમર: 17
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (કેનેડા)

saad altaf

saad altaf
Vienna, ઑસ્ટ્રીયા
ઉંમર: 28
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (યુનાઇટેડ કિંગડમ)

Caleb Barnhart

Caleb Barnhart
Saint Johnsbury, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 21
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Dane Ripellino

Dane Ripellino
San Diego, સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા
ઉંમર: 65
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Đức Minh
ઉંમર: 30
મૂળ ભાષા
અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા)

Fadoua Kbr

Fadoua Kbr
Rabat, મોરક્કો
ઉંમર: 23
મૂળ ભાષાઓ
અરબિક (મોરક્કો)
અંગ્રેજી
ફ્રેંચ

એક ભાષા સાથી શોધો

તમે જે ભષા બોલો છો

તમે જે ભાષા શિખવા ઈચ્છતા હો

જાતિ

ઉંમર
ક્યાં થી ક્યાં સુધી