Kim Hoàn Hoàng Thị

Kim Hoàn Hoàng Thị

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 18
જન્મદિવસ: 26 સેપ્ટેંબર

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

  • વિયેટ્નામીસ | મૂળ

હું શીખુ છુ:

  • અંગ્રેજી (સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા) | શરૂઆત
  • જપાનીસ | શરૂઆત