Vasiliki  Efthymiadou

Vasiliki Efthymiadou

અંગત માહિતીઓ

ઉંમર: 22
જન્મદિવસ: 16 જુલાઇ

ભાષાઓ

હું નીચે દર્શાવેલી ભાષાઓ બોલી શકુ છુ:

હું શીખુ છુ: