નંબર

સ્વીડિશમાં નંબર કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

ગણીતિક આંકડા

nollશૂન્ય
ettઍક
tvåબે
treત્રણ
fyraચાર
femપાંચ
sex
sjuસાત
åttaઆઠ
nioનવ
tioદસ
elvaઅગિયાર
tolvબાર
trettonતેર
fjortonચૌદ
femtonપંદર
sextonસોળ
sjuttonસત્તર
artonઅઢાર
nittonઓગણીસ
tjugoવીસ
tjugoettઍક્વીસ
tjugotvåબાવીસ
tjugotreત્રેવીસ
tjugofyraચોવીસ
tjugofemપચ્ચિસ
tjugosexછવ્વીસ
tjugosjuસત્તાવીસ
tjugoåttaઅઠયાવીસ
tjugonioઓગણત્રીસ
trettioત્રીસ
trettioettએકત્રીસ
trettiotvåબત્રીસ
trettiotreતેત્રીસ
trettiofyraચોત્રીસ
trettiofemપાત્રીસ
trettiosexછત્રીસ
trettiosjuસાડત્રીસ
trettioåttaઆડત્રીસ
trettionioઓગણત્રીસ
fyrtioચાલીસ
fyrtioettએકતાળીસ
fyrtiotvåબેતાલીસ
fyrtiotreતેતાલીસ
femtioપચાસ
sextioસાઈઠ
sjuttioસિત્તેર
åttioઍસી
nittioનેવુ
etthundraસો, ઍક સો
etthundraettઍક સો ઍક
tvåhundraબસો
trehundraત્રણસો
ettusenહજાર, ઍક હજાર
tvåtusenબે હજાર
tretusenત્રણ હજાર
en miljonઍક લાખ
en miljardદસ લાખ

પુનરાવર્તન

en gångએક વખત
två gångerબે વખત
tre gångerત્રણ વખત
fyra gångerચાર વખત
fem gångerપાંચ વખત

બેકી નંબર

förstaઍક
andraબીજુ
tredjeત્રીજુ
fjärdeચોથુ
femteપાંચમુ
sjätte
sjundeસાતમુ
åttondeઆઠમુ
niondeનવમુ
tiondeદસમુ
elfteઅગીયારમુ
tolfteબારમુ
trettondeતેરમુ
fjortondeચૌદમુ
femtondeપંદરમુ
sextondeસોળમુ
sjuttondeસત્તરમુ
artondeઅઢારમુ
nittondeઓગણીસમુ
tjugondeવીસમુ
tjugoförstaઍક્વીસમુ
tjugoandraબાવીસમુ
tjugotredjeત્રેવીસમુ
trettiondeત્રીસમુ
fyrtiondeચાલીસમુ
femtiondeપચાસમુ
sextiondeસાઇઠમુ
sjuttiondeસિત્તેરમુ
åttiondeઍસીમુ
nittiondeનેવુમુ
hundradeસોમુ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

ungefär અથવા cirkaવિષે
över અથવા mer änથી વધુ
under અથવા mindre änથીઓછુ

ઉદાહરણો

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,924
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

આ પાના પરના દરેક સ્વીડિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો