રંગ

સ્વીડિશમાં રંગોના શેડ સહિત વિવિધ રંગોના નામો જાણો.

vitસફેદ
gulપીળો
orangeકેસરી
rosaમધ્યમ- ઓછી
rödલાલ
brunકથાઈ
grönલીલો
blåવાદળી
lilaજામ્બલી
gråભૂખરો
svartકાળો