બહાર જવુ

હોટલ છોડતી વખતે આ ઍસટોનિયન શબ્દસમૂહો ઉપયોગી થશે.

ma sooviksin välja kirjutadaહું પ્રસ્થાન કરવા ઈચ્છુ છુ
ma sooviksin oma arvet makstaહું મારૂ બિલ ભરવા માગુ છુ
selles arves on minu arvates vigaમારા વિચારવા મુજબ આ બિલ મા ભુલ છે
kuidas te soovite maksta?તમે કેવી રીતે ભરવા માગો છો?
ma maksan ...
kaardiga
arvega
sularahas
kas olete kasutanud minibaari?શુ તમે મિનિબાર નો ઉપયોગ કર્યો છે?
me ei ole minibaari kasutanudઅમે મિનિબાર નો ઉપયોગ કર્યો નથી
kas me saaksime pagasi alla toomisega abi?શુ અમારો સામાન નીચે લાવવા કોઈ મદદ કરશે?
kas teil on mingit kohta, kuhu me saaksime oma pagasi jätta?શુ તમારી પાસે કોઈ જગ્યા છે જ્યા અમે સામાન મૂકી શકીઍ?
kas ma saaksin kviitungi, palun?મહેરબાની કરી ને મને રસીદ મળશે?
kas te saaksite mulle takso kutsuda, palun?મહેરબાની કરીને, મને ટૅક્સી બોલાવી આપશો?
ma loodan, et teil oli siin meeldivઆશા રાખુ તમારો રહેવાસ આનંદમય હતો
mulle meeldis siin vägaમે ખરેખર મારા રહેવાસ ને માણ્યો છે
meile meeldis siin vägaઅમે ખરેખર અમારા રહેવાસ ને માણ્યો છે

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો