હોકાયંત્ર ની નિશાની

ડચમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

noordઉત્તર
noord-oostઉત્તર- પૂર્વીય
oostપૂર્વ
zuid-oostદક્ષિણ- પૂર્વીય
zuidદક્ષિણ
zuid-westદક્ષિણ - પશ્ચિમ
westપશ્ચિમ
noord-westઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

kaartનકશો
kompasહોકાયંત્ર
een kompas lezenહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક ડચ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.