સામાન્ય વાત-ચીતો

અહિયા સામાન્ય વાતચીત કરવા માટેના અમુક દાનિશ વાક્યો આપેલા છે જેનો ઉપયોગ તમે જાણીતા લોકો સાથે વાતચિત કરવામાં કરી શકો છો.

કોઈ ની તબિયત કેવી છે તે પુછવા માટે

hvordan har du det?તમે કેમ છો?
hvordan går det?કેવુ ચાલે છે?
hvad så?કેવુ ચાલે છે?
hvordan står det til?બાકી બધુ કેમ છે?
jeg har det fint, takહુ મજામા છુ, આભાર
jeg er ok, takહુ બરાબર છુ, આભાર
ikke så dårligt, takબહુ ખરાબ નહીં, આભાર
ok, takબરાબર, આભાર
ikke så godtબહુ સારુ નથી
hvad med dig?તમારે કેવુ ચાલે?
og dig?અને તમે?

કોઈ શુ કરી રહ્યુ છે તે પુછવા માટે

hvad går du og laver?તમે શુ કરવા જઈ રહ્યા છો?
hvad har du gået og lavet?તમે અત્યાર સુધી શુ કરી રહયા હતા?
arbejdet megetઘણુ કામ કરી રહ્યો હતો
studeret megetઘણુ ભણી રહ્યો હતો
jeg har haft meget travltહુ ઘણો વ્યસ્ત હતો
det samme som altidબસ ઍમ નુ ઍમ જ છે
ikke så megetકંઈ ખાસ નહી
jeg er lige kommet hjem fra …હુ … હમણા જ પાછો આવ્યો છુ
jeg er lige kommet hjem fra Portugalહુ પોર્ટુગલથી હમણા જ પાછો આવ્યો છુ

કોઈ ક્યા છે તે પુછવા માટે

hvor er du?તમે ક્યા છો?
jeg er …હું …
jeg er hjemmeહું ઘરે છુ
jeg er på arbejdeહું કામ ઉપર છુ
jeg er i byenહું ગામમાં છુ
jeg er på landetહું અંતરિયાળ વીસ્તારોમાં છુ
jeg er på indkøbહું દુકાને છુ
jeg er i togetહું ટ્રેનમાં છુ
Jeg er hos Kasper

કોઈ ના પ્લાન વિષે પુછવા માટે

har du nogle sommerferieplaner?તમારો ઉનાળામા કોઈ પ્લાન છે?
hvad skal du til …?તમે … શું કરી રહ્યા છો?
hvad skal du til jul?તમે નાતાલમાં શું કરી રહ્યા છો?
hvad skal du til nytår?તમે નવા વર્ષમાં શું કરી રહ્યા છો?
hvad skal du til påske?તમે ઈસ્ટરમાં શું કરી રહ્યા છો?
sound

આ પાના પરના દરેક દાનિશ શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.