હોકાયંત્ર ની નિશાની

ફિંનિશમાં હોકાયંત્રના બિંદુઓ કેવી રીતે કહેવા તે જાણો.

pohjoinenઉત્તર
koillinenઉત્તર- પૂર્વીય
itäપૂર્વ
kaakkoદક્ષિણ- પૂર્વીય
eteläદક્ષિણ
lounasદક્ષિણ - પશ્ચિમ
länsiપશ્ચિમ
luodeઉત્તર- પશ્ચિમ

અન્ય ઉપયોગી શબ્દો

karttaનકશો
kompassiહોકાયંત્ર
lukea kompassiaહોકાયંત્ર વાંચવુ
sound

આ પાના પરના દરેક ફિંનિશ શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.