બૅંકમાં

જ્યારે તમે બૅંક જવાના હો કે કૅશ મશીનનો ઉપયોગ કરવાના હો ત્યારે આ કેટલાક ઍસટોનિયન વાક્યોનો તમારે ઉપયોગ કરવો પડશે.

ma sooviksin vahetada valuutatમારે થોડા પૈસા બદલવા છે
ma sooviksin osta ...
eurosid
Inglise naelu
dollareid
rublasid
Läti latte
Leedu litte
Rootsi kroone
Norra kroone
ma sooviksin avada arvetમારે ખાતુ ખોલાવવુ છે
ma sooviksin avada eraisiku arvetમારે ઍક પોતાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
ma sooviksin avada firmale arvetમારે ઍક ધંધાનુ ખાતુ ખોલાવવુ છે
palun, isikut tõendavat dokumenti
passપાસપોર્ટ
juhilubaગાડી ચલાવવા માટેનુ પરવાનો
ID kaart
mis on teie isikukood?