આકાર તથા ગણીતિક શબ્દો

અપૂર્ણાંક કેવી રીતે કહેવા તેમજ સામાન્ય આકાર અને ગાણિતિક શબ્દો માટે અંગ્રેજી નામો જાણો.

ગણીતીય શબ્દો

addition સરવાળો
subtraction બાદબાકી
multiplication ગુણાકાર
division ભાગાકાર
to add ઉમેરવુ
to subtract અથવા to take away બાદબાકી કરવી
to multiply ગુણાકાર કરવો
to divide ભાગાકાર કરવો
to calculate ગણતરી કરવી
total કુલ
arithmetic અંકગણિત
algebra બીજગણિત
geometry ભૂમિત
calculus કેલ્ક્યુલસ
statistics આંકડાકીય
integer પૂર્ણાંક
even number બેકી સંખ્યા
odd number એકી સંખ્યા
prime number અવિભાજ્ય સંખ્યા
fraction પૂર્ણક
decimal દશાંશ
decimal point દશાંશ ચિન્હ
percent ટકાવારી
percentage ટકાવારી
theorem પ્રમય
proof સાબિતી
problem સમસ્યા
solution ઉકેલ
formula સૂત્ર
equation સમીકરણ
graph આલેખ
axis અક્ષ
average સરેરાશ
correlation સહસંબધ
probability સંભાવના
dimensions પરિમાણ
area ક્ષેત્ર
circumference વ્યાસ
diameter વ્યાસ
radius ત્રીજ્યા
length લંબાઈ
height ઉંચાઈ
width પહોળાઈ
perimeter મુલ્યાંકન
angle ખૂણો
right angle જમણી બાજુ ખૂણો
line રેખા
straight line સીધી લીટી
curve વળાંક
parallel સમાન
tangent સ્પર્શ રેખા
volume કદ

આકાર

circle ગોળ
triangle ત્રિકોણ
square ચોરસ
rectangle લમ્બચોરસ
pentagon પંચકોણ
hexagon ષટકોણ
octagon અષ્ટકોણ
oval લમ્બગોળ
star તારો
polygon બહુ કોણ
cone શંકુ
cube ચોરસ
cylinder નળાકાર
pyramid પિરામિડ
sphere ગોળ

પૂર્ણ

1⁄2 1/2 (અડધુ)
1⁄3 1/3 (ત્રીજો ભાગ)
1⁄4 1/4 (ચોથો ભાગ)
1⁄5 1/5 (પાંચમો ભાગ)
1⁄6 1/6 (છટ્ઠો ભાગ)
2⁄3 2/3
3⁄4 3/4 (પોણો ભાગ)
1⁄8 1/8 (આઠમો ભાગ)
1⁄10 1/10 (દસમો ભાગ)
1⁄100 1/100 (સોમો ભાગ)
1 1/4 (સવા)
1 1/2 (દોઢ)
1 3/4 (પોણા બે)
2 1/4 (સવા બે)
2 1/2 (અઢી)
2 3/4 (પોણા ત્રણ)
3 1/4 (સવા ત્રણ)
3 1/2 (સાડા ત્રણ)
3 3/4 (પોણા ચાર)

દાખલા વાંચવા

plus ઉમેરો
minus બાદબાકી
times અથવા multiplied by ગણુ
divided by વડે ભાગાકાર
squared બે ગણુ
cubed ત્રણ ગણુ
square root વર્ગમુળ
equals બરાબર
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો