ટેલિફોનનો ઉપયોગ કરવો

આ વિભાગના શબ્દસમૂહોનો સામાન્ય રીતે ટેલિફોનની વાતચીતોમાં, નિર્દેશિકાની પૂછપરછ કરવા ફોન કરતી વખતે અને જ્યારે મોબાઇલ વાપરી રહ્યા હો ત્યારે ઉપયોગ થાય છે.

ફોન કરવો તથા ઉપાડવો

hello! હેલો!!
John speaking જૉન બોલુ છુ
it's Maria here મરીયા બોલુ છુ
could I speak to …, please? મહેરબાની કરીને, હું … સાથે વાત કરી શકુ છુ?
Bill બિલ
speaking! બોલી રહ્યો છુ!
who's calling? કોણ બોલે છે?
could I ask who's calling? શુ હું પૂછી શકુ કોણ બોલે છે?
where are you calling from? તમે ક્યાથી બોલો છો?
what company are you calling from? તમે કઈ કંપનીમાથી બોલી રહ્યા છો?
how do you spell that? તમે તેની જોડણી કેવી રીતે કરશો?
do you know what extension he's on? તમને ખબર છે,તે કયા નંબર ઉપર છે?
one moment, please મહેરબાની કરીને, એક મિનિટ
hold the line, please મહેરબાની કરીને, ચાલુ રાખશો
I'll put him on હું તેમને લાઇન આપુ છુ
I'll put her on હું તેણીને લાઇન આપુ છુ
I'm sorry, he's … માફ કરશો, તેઓ …
not available at the moment હમણા મળી શકે તેમ નથી
in a meeting મીટિંગમા છે
I'm sorry, she's … માફ કરશો, તેણી …
on another call બીજા ફોન ઉપર છે
not in at the moment હાલમા અહિયા નથી
would you like to leave a message? શુ તમે કોઈ સંદેશો મૂકવા માગો છો?
could you ask him to call me? શુ તમે તેમને મને ફોન કરવા કહેશો?
could you ask her to call me? શુ તમે તેણીની ને મને ફોન કરવા કહેશો?
can I take your number? શુ હું તમારો નંબર લઈ શકુ?
what's your number? તમારો નંબર શુ છે?
could I take your name and number, please? મહેરબાની કરીને,શુ હું તમારુ નામ તથા નંબર લઈ શકુ?
I'll call back later હું પછીથી ફોન કરીશ
is it convenient to talk at the moment? શુ હમણા વાત કરવુ યોગ્ય છે?
can I call you back? શુ હું તમને પાછો ફોન કરી શકુ?
please call back later મહેરબાની કરીને,પછી ફોન કરો
thanks for calling ફોન કરવા બદલ આભાર
how do I get an outside line? બહાર ફોન કરવા માટે લાઇન કેવી રીતે મળશે?
have you got a telephone directory? શુ તમારી પાસે ફોન ડાઇરેક્ટરી છે?
can I use your phone? શુ હું તમારો ફોન વાપરી શકુ?

જો તમને ના ગમતો ફોન આવે ત્યારે અહી આપેલા વાક્યો કામ લાગશે:

I'm sorry, I'm not interested માફ કરશો,મને રસ નથી
sorry, I'm busy at the moment માફ કરશો, હુ હમણા કામમા છુ

તકલીફો

I can't get a dialling tone મને ડાઇયલિંગ ટોન મળતો નથી
the line's engaged લાઈન વ્યસ્ત છે
I can't get through at the moment મારાથી અત્યારે ફોન લાગતો નથી
I'm only getting an answering machine મને ફક્ત રેકૉર્ડ કરેલો અવાજ સંભળાય છે
sorry, you must have the wrong number માફ કરશો,લાજ છે કે તમે ખોટો નંબર લગાડ્યો છે
can you hear me OK? તમે મને બરાબર સાંભળી શકો છો?
I can't hear you very well હું તમને બરાબર સાંભળી શકતો નથી
it's a bad line લાઇન ખરાબ છે
could you please repeat that? શુ તમે તે ફરીથી બોલશો?
I've been cut off મારી લાઇન કટ થઈ ગઈ

ડાઇરેક્ટરી ની તપાસ

do you know the number for …? શું તમને … માટે નંબર ખબર છે?
directory enquiries ડાઇરેક્ટરી પૂછ-પરછ
international directory enquiries આંતરરાષ્ટ્રીય ડાઇરેક્ટરી પૂછ-પરછ
could you tell me the number for …? શું તમે મને …નો નંબર કહી શકશો?
the National Gallery રાષ્ટ્રીય ગૅલરી
do you know the address? શું તમને સરનામુ ખબર છે?
I'm afraid that number's ex-directory મને લાગે છે કે તે જૂની ડાઇરેક્ટરીનો નંબર છે
could you tell me the dialing code for …? શું તમે મને …નો કોડ કહી શકશો?
Manchester માન્ચેસ્ટર

મોબાઇલ ફોન

my battery's about to run out મારી બૅટરી પુરી થવામા છે
I need to charge up my phone મારે મારો ફોન ચાર્જ કરવો પડશે
I'm about to run out of credit મારી ક્રેડિટ પુરી થવામા છે
sorry, I ran out of credit માફ કરશો, મારી ક્રેડિટ પુરી થઈ ગઈ છે
I can't get a signal અહિયા સિગ્નલ મળતુ નથી
I've got a very weak signal અહિયા ઘણુ નબળુ સિગ્નલ છે
I'll send you a text હું તમને સંદેશો મોકલુ છુ
I'll text you later હું તમને પછી સંદેશો મોકલુ છુ
could I borrow your phone, please? મહેરબાની કરીને, હું તમારો ફોન વાપરી શકુ?
I'd like a phonecard, please મહેરબાની કરીને, મને ફોનકાર્ડ આપશો

જવાબી સંદેશા માટેનો નમૂનો

Thank you for calling. કૉલ કરવા બદલ આભાર
There's no-one here to take your call at the moment. અત્યારે તમારો કૉલ ઉપાડવા માટે અહિયા કોઈ નથી
Please leave a message after the tone, and we'll get back to you as soon as possible. ટોન પછી તમારો સંદેશો મુકો, અને અમે જેટલુ બને તેટલુ જલ્દી પાછો કૉલ કરીશુ
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ એપ

એન્ડ્રોઈડ ઉપકરણો માટે અમારી એવોર્ડ વિજેતા ઇંગલિશ શબ્દસમૂહ માર્ગદર્શનની એપ્લિકેશનમાં અવાજ સાથે 6000 ઉપયોગી શબ્દસમૂહો અને શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે.

Get it on Google Play

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો