મિત્રો બનાવવા

અહી કેટલાક વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ નવા વ્યક્તિઓની મળીઍ ત્યારે કરી શકાય, તેમા ઓળખાણ તથા લઈ કેટલીક સામાન્ય વાતચીતનો સમાવેશ પણ થાય છે.

ઓળખાણ

What's your name?તમારુ નામ શું છે?
My name's …મારૂ નામ … છે
Chrisક્રિસ
Emilyઍમિલી
I'm …હું … છુ
Benબેન
Sophieસોફી
This is …આ … છે
Lucyલૂસી
my wifeમારી પત્ની
my husbandમારા પતિ
my boyfriendમારો પુરુષમીત્ર
my girlfriendમારી સ્ત્રીમીત્ર
my sonમારો પુત્ર
my daughterમારી પુત્રી
I'm sorry, I didn't catch your nameમાફ કરશો, મને તમારુ નામ ખબર પાડી નહી
Do you know each other?શુ તમે ઍક-બીજાને ઓળખો છો?
Nice to meet youતમને મળીને સારુ લાગ્યુ
Pleased to meet youતમને મળીને ગમ્યુ
How do you do?તમે કેમ છો? (કોઇ નવાને મળતી વખતે વપરાતી ઔપચારિક અભિવ્યક્તિ; સાચો જવાબ how do you do? છે)
How do you know each other?તમે ઍક-બીજાને કેવી રીતે ઓળખો છો?
We work togetherઅમે સાથે કામ કરીયે છે
We used to work togetherઅમે સાથે કામ કરતા હતા
We were at school togetherઅમે શાળામા સાથે હતા
We're at university togetherઅમે કોલેજમાં સાથે હતા
We went to university togetherઅમે કોલેજ સાથે ગયા હતા
Through friendsમિત્રો દ્વારા

તમે ક્યા થી છો?

Where are you from?તમે ક્યા થી છો?
Where do you come from?તમે ક્યા થી આવો છો?
Whereabouts are you from?તમે ક્યા થી આવો છો?
I'm from …હું … આવુ છુ
Englandઇંગ્લેંડથી
Whereabouts in … are you from?… માં તમે કયાં થી આવો છો?
Canadaકેનેડા
What part of … do you come from?…ના કયા ભાગ માંથી તમે આવો છો?
Italyઇટલી
Where do you live?તમે ક્યા રહો છો?
I live in …હું …માં રહુ છુ
Londonલંડન
Franceફ્રૅન્સ
I'm originally from Dublin but now live in Edinburghહું મૂળ ડબલીનથી છું પણ હવે એડિનબર્ગમાં રહું છું
I was born in Australia but grew up in Englandહું ઑસ્ટ્રેલિયામાં જન્મયો છુ પણ ઇંગ્લેંડમાં મોટો થયો છુ

આગળ નો વાર્તાલાપ

What brings you to …?શું તમને … ખેચી લાવ્યુ?
Englandઇંગ્લેન્ડમાં
I'm on holidayહું રજા ઉપર છુ
I'm on businessહું ધંધાના કામે છુ
I live hereહું અહી રહુ છુ
I work hereહું અહી કામ કરુ છુ
I study hereહું અહી ભણુ છુ
Why did you come to …?તમે … કેમ આવ્યા છો?
the UKયુકેમાં
I came here to workહું અહિયા કામ કરવા આવ્યો/આવી છુ
I came here to studyહું અહિયા ભણવા આવ્યો/આવી છુ
I wanted to live abroadમારે પરદેશમાં રહેવુ હતુ
How long have you lived here?તમે અહિયા કેટલા સમય થી રહો છો?
I've only just arrivedહું બસ હમણા જ આવ્યો/આવી છુ
A few monthsબસ થોડા મહીના થી
About a yearલગભગ એક વર્ષ થી
Just over two yearsબે વર્ષ થી થોડુ વધારે
Three yearsત્રણ વર્ષથી
How long are you planning to stay here?તમે અહયા કેટલો સમય રહેવા માગો છો?
Until Augustઑગસ્ટ સુધી
A few monthsઅમુક મહીના
Another yearહજુ ઍક વર્ષ
I'm not sureહું ચોક્કસપણે કહી શકુ તેમ નથી
Do you like it here?તમને અહિયા ગમે છે?
Yes, I love it!હા, મને ખૂબ જ ગમે છે!
I like it a lotમને ખૂબ જ ગમે છે
It's OKઠીક ઠીક
What do you like about it?તમને તેના વિશે શું ગમે છે?
I like the …મને … ગમે છે
foodભોજન
weatherહવામાન
peopleલોકો
દારૂનું નાસ્તો અને વાઇન સાથે ગપસપ કરતી ત્રણ મહિલા

ઉમર તથા જન્મદિવસો

How old are you?તમે કેટલા વર્ષના છો?
I'm …હું … વર્ષ નો/ની છુ
twenty-twoબાવીસ
thirty-eightઆડત્રીસ

નોંધ લો કે તમારી ઉંમર પછી years old શબ્દો કહેવા એ પણ સાચું છે, ઉદાહરણ તરીકે I'm forty-seven years old, જો કે આ બોલવાની ભાષામાં ભાગ્યે જ વપરાય છે.

When's your birthday?તમારો જન્મદિવસ ક્યારે છે?
It's …… ના
16 May16 મે
2 October2 ઓક્ટોબર

રહેઠાણ સંબંધી વ્યવસ્થાઓ

Who do you live with?તમે કોની સાથે રહો છો?
Do you live with anybody?તમે કોઈની સાથે રહો છો?
I live with …હું મારા … સાથે રહુ છુ
my boyfriendપુરુષમીત્ર
my girlfriendસ્ત્રીમીત્ર
my partnerભાગીદાર
my husbandપતિ
my wifeપત્ની
my parentsમાતા-પીતા
a friendએક મીત્ર
friendsમીત્રો સાથે
relativesસગા-સંબંધી સાથે
Do you live on your own?શુ તમે ઍકલા રહો છો?
I live on my ownહૂ ઍકલો રહુ છુ
I share with one other personહું બીજી ઍક વ્યક્તિ જોડે ભાગીદારીમા રહુ છુ
I share with … othersહું … વ્યાક્તિ સાથે ભાગીદારીમાં રહુ છુ
twoબે
threeત્રણ

સંપર્ક કરવા માટે ની વીગતો પુછવા

What's your phone number?તમારો ફોન નંબર શું છે?
What's your email address?તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ શું છે?
What's your address?તમારુ સરનામું શુ છે?
Could I take your phone number?શું હું તમારો ફોન નંબર લઈ શકુ?
Could I take your email address?શું હું તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ લઈ શકુ?
Are you on …?શુ તમે … છો?
Facebookફેસબુકમાં
Skypeસ્કાઇપમાં
What's your username?તમારુ યૂસરનેમ શું છે?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.

અમારા કામને ટેકો આપો

પેટ્રિઓન પર સમર્થક બનીને આ સાઇટને સુધારવામાં અમારી સહાય કરો. લાભોમાં સાઇટ પરથી તમામ જાહેરાતો દૂર કરવી અને સ્પીક લેંગ્વેજ ડિસ્કોર્ડ ચેનલની ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે.

સમર્થક બનો