મિત્રો બનાવવા

અહી કેટલાક વાક્યો છે જેનો ઉપયોગ નવા વ્યક્તિઓની મળીઍ ત્યારે કરી શકાય, તેમા ઓળખાણ તથા લઈ કેટલીક સામાન્ય વાતચીતનો સમાવેશ પણ થાય છે.

ઓળખાણ

what's your name?તમારુ નામ શું છે?
my name's …મારૂ નામ … છે
my name's Chrisમારૂ નામ ક્રિસ છે
my name's Emilyમારૂ નામ ઍમિલી છે
I'm …હું … છુ
I'm Benહું બેન છુ
I'm Sophieહું સોફી છુ
this is …આ … છે
this is Lucyઆ લૂસી છે
this is my wifeઆ મારી પત્ની છે
this is my husbandઆ મારા પતિ છે
this is my boyfriendઆ મારો પુરુષમીત્ર છે
this is my girlfriendઆ મારી સ્ત્રીમીત્ર છે
this is my sonઆ મારો પુત્ર છે
this is my daughterઆ મારી પુત્રી છે
I'm sorry, I didn't catch your nameમાફ કરશો, મને તમારુ નામ ખબર પાડી નહી
do you know each other?શુ તમે ઍક-બીજાને ઓળખો છો?
nice to meet youતમને મળીને સારુ લાગ્યુ
pleased to meet youતમને મળીને ગમ્યુ
how do you do?તમે કેમ છો? (કોઇ નવાને મળતી વખતે વપરાતી ઔપચારિક અભિવ્યક્તિ; સાચો જવાબ how do you do? છે)
how do you know each other?તમે ઍક-બીજાને કેવી રીતે ઓળખો છો?
we work togetherઅમે સાથે કામ કરીયે છે
we used to work togetherઅમે સાથે કામ કરતા હતા
we were at school togetherઅમે શાળામા સાથે હતા
we're at university togetherઅમે કોલેજમાં સાથે હતા
we went to university togetherઅમે કોલેજ સાથે ગયા હતા
through friendsમિત્રો દ્વારા

તમે ક્યા થી છો?

where are you from?તમે ક્યા થી છો?
where do you come from?તમે ક્યા થી આવો છો?
whereabouts are you from?તમે ક્યા થી આવો છો?
I'm from …હું … આવુ છુ
I'm from Englandહું ઇંગ્લેંડથી આવુ છુ
whereabouts in … are you from?… માં તમે કયાં થી આવો છો?
whereabouts in Canada are you from?કેનેડા માં તમે કયાં થી આવો છો?
what part of … do you come from?…ના કયા ભાગ માંથી તમે આવો છો?
what part of Italy do you come from?ઇટલીના કયા ભાગ માંથી તમે આવો છો?
where do you live?તમે ક્યા રહો છો?
I live in …હું …માં રહુ છુ
I live in Londonહું લંડનમાં રહુ છુ
I live in Franceહું ફ્રૅન્સમાં રહુ છુ
I'm originally from Dublin but now live in Edinburghહું મૂળ ડબલીનથી છું પણ હવે એડિનબર્ગમાં રહું છું
I was born in Australia but grew up in Englandહું ઑસ્ટ્રેલિયામાં જન્મયો છુ પણ ઇંગ્લેંડમાં મોટો થયો છુ

આગળ નો વાર્તાલાપ

what brings you to …?શું તમને … ખેચી લાવ્યુ?
what brings you to England?શું તમને ઇંગ્લેન્ડમાં ખેચી લાવ્યુ?
I'm on holidayહું રજા ઉપર છુ
I'm on businessહું ધંધાના કામે છુ
I live hereહું અહી રહુ છુ
I work hereહું અહી કામ કરુ છુ
I study hereહું અહી ભણુ છુ
why did you come to …?તમે … કેમ આવ્યા છો?
why did you come to the UK?તમે યુકેમાં કેમ આવ્યા છો?
I came here to workહું અહિયા કામ કરવા આવ્યો/આવી છુ
I came here to studyહું અહિયા ભણવા આવ્યો/આવી છુ
I wanted to live abroadમારે પરદેશમાં રહેવુ હતુ
how long have you lived here?તમે અહિયા કેટલા સમય થી રહો છો?
I've only just arrivedહું બસ હમણા જ આવ્યો/આવી છુ
a few monthsબસ થોડા મહીના થી
about a yearલગભગ એક વર્ષ થી
just over two yearsબે વર્ષ થી થોડુ વધારે
three yearsત્રણ વર્ષથી
how long are you planning to stay here?તમે અહયા કેટલો સમય રહેવા માગો છો?
until Augustઑગસ્ટ સુધી
a few monthsઅમુક મહીના
another yearહજુ ઍક વર્ષ
I'm not sureહું ચોક્કસપણે કહી શકુ તેમ નથી
do you like it here?તમને અહિયા ગમે છે?
yes, I love it!હા, મને ખૂબ જ ગમે છે!
I like it a lotમને ખૂબ જ ગમે છે
it's OKઠીક ઠીક
what do you like about it?તમને તેના વિશે શું ગમે છે?
I like the …મને … ગમે છે
I like the foodમને ભોજન ગમે છે
I like the weatherમને હવામાન ગમે છે
I like the peopleમને લોકો ગમે છે

ઉમર તથા જન્મદિવસો

How old are you?તમે કેટલા વર્ષના છો?
I'm …હું … વર્ષ નો/ની છુ
I'm twenty-twoહું બાવીસ વર્ષ નો/ની છુ
I'm thirty-eightહું આડત્રીસ વર્ષ નો/ની છુ

નોંધ લો કે તમારી ઉંમર પછી years old શબ્દો કહેવા એ પણ સાચું છે, ઉદાહરણ તરીકે I'm forty-seven years old, જો કે આ બોલવાની ભાષામાં ભાગ્યે જ વપરાય છે.

when's your birthday?તમારો જન્મદિવસ ક્યારે છે?
it's …… ના
it's 16 May16 મે ના
it's 2 October2 ઓક્ટોબર ના

રહેઠાણ સંબંધી વ્યવસ્થાઓ

who do you live with?તમે કોની સાથે રહો છો?
do you live with anybody?તમે કોઈની સાથે રહો છો?
I live with …હું મારા … સાથે રહુ છુ
I live with my boyfriendહું મારા પુરુષમીત્ર સાથે રહુ છુ
I live with my girlfriendહું મારા સ્ત્રીમીત્ર સાથે રહુ છુ
I live with my partnerહું મારા ભાગીદાર સાથે રહુ છુ
I live with my husbandહું મારા પતિ સાથે રહુ છુ
I live with my wifeહું મારા પત્ની સાથે રહુ છુ
I live with my parentsહું મારા માતા-પીતા સાથે રહુ છુ
I live with a friendહું મારા એક મીત્ર સાથે રહુ છુ
I live with friendsહું મારા મીત્રો સાથે સાથે રહુ છુ
I live with relativesહું મારા સગા-સંબંધી સાથે સાથે રહુ છુ
do you live on your own?શુ તમે ઍકલા રહો છો?
I live on my ownહૂ ઍકલો રહુ છુ
I share with one other personહું બીજી ઍક વ્યક્તિ જોડે ભાગીદારીમા રહુ છુ
I share with … othersહું … વ્યાક્તિ સાથે ભાગીદારીમાં રહુ છુ
I share with two othersહું બે વ્યાક્તિ સાથે ભાગીદારીમાં રહુ છુ
I share with three othersહું ત્રણ વ્યાક્તિ સાથે ભાગીદારીમાં રહુ છુ

સંપર્ક કરવા માટે ની વીગતો પુછવા

what's your phone number?તમારો ફોન નંબર શું છે?
what's your email address?તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ શું છે?
what's your address?તમારુ સરનામું શુ છે?
could I take your phone number?શું હું તમારો ફોન નંબર લઈ શકુ?
could I take your email address?શું હું તમારુ ઈમેલ અડ્રેસ લઈ શકુ?
are you on …?શુ તમે … છો?
are you on Facebook?શુ તમે ફેસબુકમાં છો?
are you on Skype?શુ તમે સ્કાઇપમાં છો?
what's your username?તમારુ યૂસરનેમ શું છે?
sound

આ પાના પરના દરેક અંગ્રેજી શબ્દસમૂહ માટે અવાજ પણ ઉપલબ્ધ છે — સાંભળવા માટે ફક્ત કોઈપણ શબ્દ ઉપર ક્લિક કરો.